top of page

یک هفته معمولی

لحظه ای در BOSS نمی گذرد که دانش آموزان ما درگیر کلاس، فعالیت یا گشت و گذار نباشند. ما در جدول زمانی خود فکر زیادی کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که روزهای ما به گونه ای طراحی شده اند که زمان بهینه را نه تنها برای یادگیری، بلکه برای بازی، خلاق بودن، معاشرت، شارژ مجدد، استراحت، آرامش و  ارتباط با طبیعت

 

قرار گرفتن در مراتع ساسکس مزایای بسیاری را برای دانش آموزان ما فراهم می کند - آنها هر روز هوای تازه تنفس می کنند. امن است و آنها بر اینجا و اکنون تمرکز کرده اند.

bottom of page